معیارها و شاخص های جایزه

معيارهاي ناظر به خروجي ها ونتايج حاصل از اجراي پروژه در سازمان مشتري(كارفرما)

  1. عملكرد تجاري:
اين معيار، تاثير اجراي پروژه بر نتايج و دستاوردهاي تجاري سازمان مشتري (كارفرما) را مي سنجد. از جمله اين تاثيرات مي توان به توسعه بازار، توسعه فروش، غلبه بر رقبا، افزايش سودآوري و يا درآمد، توسعه برند، افزايش بهره وري (بهره وري كل، بهره وري جزئي، بهره وري سرمايه، بهره وري منابع انساني) اشاره نمود.
  1. قدرت استراتژيك:
اين معيار، تاثير پروژه بر توانمندي هاي استراتژيك سازمان مشتري (كارفرما) در ابعاد مختلف را مي سنجد. از جمله ابعاد قابل بررسي در اين معيارمي توان به موارد ذيل  اشاره نمود:
 توسعه قابليت‌هاي محوري، شراكت‌هاي استراتژيك، ارتقای توانمندي رهبران و بهبود سبك رهبري، توسعه و ارتقای استراتژيك قابليت هاي منابع انساني، ایجاد فرهنگ خلاقیت و نوآوري در سازمان کارفرما و تنوع بخشي به محصولات و خدمات، بهبود فرايندها ایجاد پایداری برای کسب و کار مشتری (کارفرما) و ساير تاثيرات استراتژيك در توانمندي هاي سازمان.
  1. تاثير ملي و مسئوليت‌هاي اجتماعي:
اين معيار، به بررسي اثرات مستقيم يا غير مستقيم پروژه، بر ايجاد و توسعه جايگاه مسئوليت اجتماعي در سازمان و يا اثر مستقيم و غيرمستقيم بر توسعه پايدار ملي در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله توسعه ي اشتغال و ايجاد امنيت شغلي، توسعه اقتصاد محلي، منطقه اي و ملي، توسعه فرهنگي جامعه پيرامون، كمك به حفظ محيط زيست، همسويي با برنامه هاي توسعه كشور و انتشار نتايج پروژه در جامعه علمي و حرفه اي مربوطه و دریافت جایزه ملی و بین المللی و حامی گری  مي پردازد.

معيارهاي ناظر به فرآيند اجراي پروژه

  1. كيفيت مشاوره/ راه حل:
اين معيار،كيفيت خدمات مشاوره را مورد بررسي قرار مي دهد كه شامل چگونگي طرح ريزي جامع كيفيت پروژه و اطمينان حاصل نمودن از هدايت، بازنگري، تصديق و صحه‌گذاري مراحل مختلف پروژه بر اساس طرح ريزي انجام شده به نحوي كه اهداف تعريف شده محقق گردند، مي باشد.
  1. كارايي پروژه:
 اين معيار به بررسي نحوه مديريت اجرايي پروژه مي پردازد. مواردي همچون كنترل زمان و هزينه، سرعت اجرا، قيمت مناسب نسبت به عملكرد، تطابق هزينه و زمان اجرا با پيش بيني اوليه (انحراف از بودجه و زمان پروژه)، ايجاد قابليت تكرارپذير نمودن عمليات پروژه (نهادينه شدن پروژه)، برنامه‌ريزي‌هاي موثر در راستاي تعاملات چند جانبه در حين پروژه، ایجاد منافع بیشتر نسبت به رقبا توسط مشاور و ... در اين بررسي داراي اهميت مي باشند.