فرم ثبت نام جایزه ملی بزرگمهر

فرم ثبت نام جایزه ملی مشاوره مدیریت

1 گام یک - مشخصات کلی
2 گام دو - اظهارنامه ( مشخصات پروژه )
3 گام سه - اطلاعات مالی
4 گام چهار - تایید اطلاعات
  • 1- مشخصات پروژه

  • 2- مشخصات کارفرما

  • 3- مشخصات مشاور

  • 4- مشخصات تکمیل کننده فرم