فرآیند ثبت نام جایزه

1- در ابتداي هر دورة اعطاء جايزه، کمیته اجرایی نسبت به تشکيل دبيرخانه و سازماندهي لازم و برگزاري جلسات ارکان مختلف جايزه اقدام مي‌نمايد.
2- فراخوان و اعلام رويه‌هاي اجرايي جهت اطلاع كلية متقاضیان مشمول جایزه توسط کمیته اجرایی انجام مي‌شود.
3- متقاضيان براساس رويه‌هاي اعلام شده نسبت به تنظيم و ارسال درخواست خود اقدام مي‌كنند.
4- کمیته اجرایی درخواست‌هاي واصله را بررسي و تصميمات لازم را جهت ردّ درخواست يا انجام ارزيابي، تعيين سطح و ارسال مدارك به تیم داوران براي تصميم‌گيري نهايي، اتخاذ مي‌كند.
5- تیم داوران نتايج بررسي‌هاي کمیته اجرایی را مورد بحث قرارداده و تصميم نهائي را جهت تعيين سطوح مختلف جایزه براي هر يك از متقاضيان اتخاذ مي‌نمايد.
6- کمیته اجرایی نسبت به تهیه گواهینامه ها و جوایز بر اساس دستورالعمل های مربوطه اقدام می نماید.
7- کمیته اجرایی برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي لازم با منتخبين را جهت برگزاري همايش اهداي جايزه بعمل مي‌آورد.
8- همايش پاياني براساس برنامه زماني برگزارشده و اعطاي جوايز به متقاضیان منتخب صورت مي‌گيرد.
9- کمیته اجرایی ضمن تهية گزارش عملكرد خود در پايان هر دوره، درصورتي كه نياز به بازنگري در رويه‌ها، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي باشد، مراتب را به كميتة راهبري ارائه مي‌نمايد.
10- كميتة راهبري گزارش کمیته اجرایی را بررسي و نظرات خود را براي تهية گزارش‌ نهايي و مواردي كه بايد به تصويب شوراي سیاست گذاری برسد اعلام مي‌نمايد و هماهنگي‌هاي لازم را براي تشكيل اجلاس بعدي شوراي راهبردی بعمل مي‌آورد.