سطوح جایزه

جایزه مشاوره مدیریت در چهار سطح تندیس زرین، تندیس بلورین، لوح تقدیر و گواهینامه اجراء می گردد.

جایزه در همه سطوح دوگانه است. به این معنی که برای هر پروژه منتخب، یک جایزه به مشاور و یک جایزه به کارفرما اعطا می گردد:

تندیس زرین: در هر یک از حوزه های تخصصی، به یک پروژه که حداقل 700 امتیاز و بالاترین امتیاز را در حوزه خود کسب کرده باشد اعطا می گردد.

تندیس سیمین: در هر یک از حوزه های تخصصی، به یک پروژه که حداقل 600 امتیاز و دومین امتیاز را در حوزه خود کسب کرده باشد اعطا می گردد.

لوح تقدیر: کلیه پروژه هایی که در فرایند جایزه شرکت کرده و بین 300 تا 500 امتیاز کسب کرده باشند، شایسته دریافت لوح تقدیر خواهند بود.

گواهینامه: کلیه پروژه هایی که در فرایند جایزه شرکت کرده و کمتر از 300 امتیاز کسب کرده باشند، شایسته دریافت گواهینامه خواهند بود.

sotoohe jayeze