اهداف جایزه ملی بزرگمهر

1- ترویج و ارتقای نقش و ارزش مشاوره مدیریت در بخش های مختلف
2- اطلاع رساني و معرفي پروژه های موفق مشاوره مديريت به مدیران بخش های مختلف
3- ایجاد فضایی جهت انتقال تجربیات و الگوبرداری از پروژه های نمونه مشاوره مدیریت
4- ارتقاء روابط و تعاملات میان جامعه مشاورين مديريت كشور
5- فرصتی جهت گردهمایی خبرگان صنعت مشاوره مدیریت و مدیران بخش های مختلف
6- ایجاد معیاری از کیفیت در صنعت مشاوره مدیریت ایران
7- تقویت روابط مشاور / کارفرما به واسطه تجلیل از همکاری های مشترک موفقیت آمیز آنها